Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie.

Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.

OK
Anuluj
Chmura Chmura

Zalecenia do postępowania dietetycznego

Debutir zaleca się stosować do postępowania dietetycznego w:

Chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi błony śluzowej
Zespole jelita nadwrażliwego (IBS)
Zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia brzucha, dyspepsja, biegunki
Niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika, dieta ubogoresztkowa)
Zaburzeniach flory jelitowej m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (choroby trzustki, wątroby, nerek)
Zaburzeniach wchłaniania prowadzących do niedoboru składników odżywczych, utraty masy ciała lub nieprawidłowego wzrastania u dzieci
Babcia z wnukiem
Chmura Chmura

Badania kliniczne

Jakość życia i objawy kliniczne u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego,
leczonych uzupełniająco chronionym maślanem sodu1,2

Cel badania1,2

Określenie wpływu mikrootoczkowango maślanu sodu na jakość życia i wybrane parametry kliniczne chorych z zespołem jelita nadwrażliwego.

Dwuośrodkowe, randomizowane badanie z użyciem placebo.

Do badania kwalifikowano chorych, u których wcześniej prowadzono standardową terapię IBS.

Po włączeniu do badania chorzy kontynuowali leczenie, otrzymując dodatkowo - przez 3 miesiące - preparat maślanu sodu w dawce 150 mg 2 x/d w grupie badanej lub placebo w grupie kontrolnej.

Wyniki badania

Redukcja dolegliwosci bólowych brzucha2

Częstość dolegliwości bólowych brzucha po 3 miesiącach

Częstość dolegliwości

Reducja zaparć i zmniejszenie uczucia parcia na stolec2

Częstość występowania problemów związanych z wypróżnieniem po 3 miesiącach

Częstość występowania problemów

Poprawa stanu klinicznego i jakości życia

Maślan sodu stosowany w leczeniu wspomagającym zespołu jelita nadwrażliwego znamiennie zmniejszał dolegliwości kliniczne i poprawiał jakość życia mierzoną w skali Birmingham o 14%. 1

Ocena stanu klinicznego i jakości życia pacjenta z IBS (Skala Birmingham)

Ocena stanu klinicznego i jakości życia pacjenta z IBS

1. Banasiewicz T, Kaczmarek E., Maiki., Stojcev Z, Marciniak R., Krokowicz P, Drews M.; Jakość życia i objawy kliniczne u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego, leczonych uzupełniającą chronionym maslanem sodu, Gastroenterologia Praktyczna Nr 5 (12)2011, tom III.

2. Maik J. Określenie wpływu mikrootoczkowanego maślanu sodu (Debutir) na wybrane objawy kliniczne oraz jakość życia chorych z zespołem jelita drażliwego (IBS). Rozprawa doktorska. Biblioteka UMwP. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=270949

Chmura Chmura

Badanie kliniczne

Choroba uchyłkowa

U 60% osob w starszym wieku, w krajach rozwiniętych, mogą występować uchyłki jelita grubego1.

Randomizowane badanie kliniczne, kontrolowane placebo
z podwójnie ślepą próbą1.
Do badania zakwalifikowano pacjentów z uchyłkowatością potwierdzoną w badaniu obrazowym, z co najmniej jednym epizodem łagodnego lub umiarkowanego zapalenia uchyłków wymagającego leczenia (w wywiadzie). W momencie rekrutacji bez aktywnego zapalenia.
Pacjenci otrzymywali mikrootoczkowany maślan sodu (Debutir) w dawce 150 mg 2x/d lub placebo, przez 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia zapalenia uchyłków w zależności od nasilenia objawów pacjenci otrzymywali ryfaksyminę, probiotyki oraz zalecenia dietetyczne lub wykonywano zabieg chirurgiczny.
Ocenę dokonywano po roku – punkty końcowe stanowiły m.in.: ilość przebytych epizodów zapalenia uchyłków w trakcie 12 miesięcy badania, ocena pacjenta dotycząca poprawy w zakresie bólu brzucha i dyskomfortu po 12 miesiącach.
Badanie ukończyło 52 pacjentów, średnia wieku ok. 64 lat, średni czas
trwania choroby uchyłkowej ok. 10 lat

Wyniki badania

Redukcja ilości epizodów zapalenia uchyłków jelita grubego

Wykres kołowy - placebo
p=0,0425
Wykres kołowy - maślan sodu
Legenda

Poprawa w zakresie bólu brzucha i dyskomfortu (ocena pacjenta)

Wykres kołowy - placebo
p=0,0143
Wykres kołowy - maślan sodu
Legenda

Mikrootoczkowany maślan sodu stosowany w postępowaniu dietetycznym u pacjentów z uchyłkowatością jelita grubego zmniejsza ilość epizodów zapalenia uchyłków i poprawia jakość życia pacjentów1.

Poprawa objawowa w zakresie bólu brzucha i dyskomfortu

Poprawa objawowa w zakresie bólu brzucha i dyskomfortu

Polscy eksperci w dziedzinie gastroenterologii i chirurgii gastroenterologicznej uznali, że wzbogacanie diety preparatami kwasu masłowego jest szczególnie wskazane zarówno w chorobie uchyłkowej powikłanej, jak i profilaktycznie2

1. Krokowicz L et al. Microencapsulated sodium butyrate administered to patients with diverticulosis decreases incidence of diverticulitis --a prospective randomized study. Int J Colorectal Dis. 2014; 29(3):387-93. 2. Banasiewicz T i wsp. Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit. Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5(6):329-334.

OK